Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


August 2013


Kulturpolitik økonomisk set


Christian Hjort-Andersens Hvad koster kulturen er et tiltrængt forsøg på at ruske op i den danske kulturdebat. Vi skal interessere os mere for efterspørgsel - og ikke kun lave politik for udbuddet, er bogens hovedbudskab.

Forventningen til en bog om kulturøkonomi forfattet af en økonom må være, at forfatteren frivilligt sætter sig i gabestokken. Senest, der var en omfattende økonomibog om kulturpolitik, var da Michael Møller & Niels Christian Nielsen i 1999 udgav bogen "Kunst - Økonomisk set" (se Søndag Aften arkiv). Den bog førte til en vis offentlig debat, men desværre mestendels præget af automatreaktioner.

Hensigten med bogen, Hvad koster kulturen?, skal ikke ses som et ønske om, at økonomiske analyser skal definere den fremtidige kulturpolitik, derimod et ønske om at også økonomiske analysemodeller anvendes i den faktiske kulturpolitiske debat. Det kan så at sige aldrig skade at interessere sig for de økonomiske konsekvenser, når Staten vælger at ændre i de kulturpolitiske prioriteringer.

En gennemgående kritik i bogen er manglen på relevant statistisk materiale (et synspunkt, som fremsættes af snart sagt alle, der forsøger at analysere dansk kulturpolitik). Herudover savnes generelt, at man ved iværksættelse af kulturpolitiske planer også sætter målbare mål - og efterfølgende evaluerer effekten.

I mange tilfælde er de offentlige kulturbudgetter bogført for lavt, i høj grad fordi de bygninger, teatre og museer har fået rådighed over, ikke værdisættes.

Kravene til kulturinstitutionernes egenkapital er for små. Det medfører, at virksomhederne er for sårbare i forhold til selv små udsving i enkeltår. Man kan derfor nok hævde, at ministeriet burde skabe større opmærksomhed om behovet for ansvarlig egenkapital. Ofte er det sådan, at kulturinstitutioner er nervøse ved at have egenkapital, idet man antager, at dette kan begrunde nedskæringer. Der er måske behov for en lille tillidsreform vedrørende kulturinstitutioners egenkapital.

Tænk på efterspørgslen

Fra økonomisk perspektiv er der en helt logisk sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Den offentlig kulturpolitik har primært til formål at øge udbuddet. Men efterspørgslen følger ikke automatisk med. Eksempelvis er de udtalte formål med den statslige litteraturpolitik at støtte udbuddet af såkaldt smal litteratur. Konsekvensen bliver, at økonomien for hele den smalle litteratur svækkes. Ud fra økonomiske kriterier ville samfundet være bedst tjent med at den smalle litteratur ikke bliver støttet!

Et relevant modargument mod denne tankegang er at sikre størst mulig mangfoldighed. Forfatterens synspunkt er dog, at det offentlige skal skærpe argumentationen for at støtte øget udbud - og på sigt lægge mere og mere støtte over i støtte til efterspørgsel.

Der ville være mere økonomisk fornuft i at give 1.000 kr. til hver eneste operabesøgende end at give statslig støtte til en opera.

Skærp argumenterne

I bogens anføres ganske klart, at der ikke kan findes dokumentation for den hyppigt gentagne argumentation for kulturinvesteringer, at "de kan betale sig for den enkelte kommune". Der kan - med økonomens ord - være god fornuft i at opføre et nyt kunstmuseum, men der skal ikke argumenteres med tvivlsomme økonomiske ræsonnementer.

Tilsvarende argumenteres hyppigt for øgede kulturbevillinger ud fra en antagelse om, at befolkningen mangler kendskab til kulturtilbuddene. Der ses derved bort fra, at størstedelen af kulturstøtten gives til kultur, som langt de fleste har kendskab til. Forfatteren efterlyser en erkendelse i kulturpolitikken af, at der også kan være tale om informeret fravalg af kulturaktiviteter. Han finder ikke den samme missionerende holdning overfor ikke-deltagere andre steder.

Bogens kapitel om oplevelsesøkonomien indeholder en ganske kradsbørstig kritik af anvendelsen af dette begreb. Der findes ingen litteratur, der statistisk eller økonomisk godtgør den store fokus, der er på dette felt. Der udgives talrige rapporter, som nærmest blot konkluderer, at det er godt at være kreativ - men det er der næppe mange, der kan være uenige i.

Ud fra tallenes klare tale konstateres, at der er for megen hype omkring kultursponsering. Private bidrag kan være gavnlige, men det er langt vigtigere for institutionsledelser at prioritere arbejdet med de offentlige bevillingsgivere.

Konkrete forslag

I bogen fremføres ganske mange utraditionelle anslag til ændret kulturpolitik. Forslagene bygger på et ønske om at anvende kulturpengene så rationelt som muligt, effekten prioriteres frem for symbolværdien.

I bogen konstateres, at biografernes billetpriser relativt er steget over 3 gange så meget som forbrugerpriserne siden 1950. Dermed er biograferne med til at dæmpe efterspørgslen efter biografbilletter. Dette forklares blandt andet med biografernes reelle monopolstatus og betragtes - med økonomens øjne - som et samfundsmæssigt tab. Især når man kan godtgøre, at en prisstigning på 1% fører til et fald i efterspørgslen på 1,6%.

Modsat biograferne, vil teatrene kunne øge indtjeningen ved at sætte priserne op - og i øvrigt ved i langt højere grad at arbejde med forskellige slags prisdifferentieringer.

På teaterområdet har forfatteren to konkrete forslag:
 • frigør teatrene fra bygningerne. ligesom det offentlige har gjort med elektricitet og togdrift,
 • skab bedre konkurrenceforhold for de private teatre.
Forfatteren foreslår, at Nationalmuseet - i lighed med universiteterne - skal have en del af bevillingen relateret til det opnåede besøgstal. Forslaget baseres på, at størstedelen af Nationalmuseets virksomhed ikke er direkte publikumsrelevant. Derimod er formidlingsdelen netop dette og derfor relevant at give bevillingsmæssige incitamenter til at styrke og effektivisere.

Forfatteren foreslår - netop ud fra den økonomiske tænkning - at store museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst ville nå ud til langt flere borgere, hvis der blev etableret et system af "vandrehaller", altså udstillingssteder flere steder i landet, hvortil museernes udstillinger kunne turnere.

Selve det danske sprog betragtes som den vigtigste del af den danske kulturarv. Derfor er det beklageligt, at budgettet for Dansk Sprognævn er så lille (10,5 mio. kr.).

En anden central del af kulturarvspolitikken er bevaring af bygninger, bl.a. i form af fredninger. Han savner en dokumentation for at fredningspolitikken fungerer efter hensigten - om det er de rette bygninger der fredes - og om der er nogle, der glemmes. De enkeltafgørelser, der træffes om fredninger, synes i høj grad at bære et tilfældighedspræg.

Løse udsagn

Et værk, som gennemgår dansk kulturøkonomi over 410 sider, kræver et vist engagement i netop kulturen. Nogle læsere vil givetvis føle sig stødt over bogens til tider nøgterne og humoristiske konstateringer. Men det er netop dette frirum i formuleringerne, som gør, at bogen er langt mere læsværdig end nok så mange offentlige rapporter.

Til gengæld skydes der ind imellem med skarpt - uden videnbaseret grundlag. En mere konsekvent koncentration om de økonomiske aspekter, havde nok været en fordel. Så var man sluppet for en række løst baserede udsagn, som kan hæmme læsningen.

Blandt eksemplerne kan nævnes:

 • "når de faste omkostninger for museer først er afholdt, koster det normalt ikke alverden at modtage flere gæster." Det var dog netop succesen med flere gæster, som bevirkede at kunstmuseet Aros måtte bede om ekstrabevillinger efter nybygningen.
 • det er korrekt, at den nye museumslov ikke tager skridt til etablering af bestyrelser ved de statslige museer. Forfatteren har dog overset, at den politiske aftale, der blev indgået om den nye museumslov, forpligter ministeren til at fremsætte et lovforslag om bestyrelser på de statslige museer i efteråret 2013.
 • der blev ikke solgt 5 mio. lydbøger i Danmark i 2010 - derimod 714.000.
 • det er nok lige lovligt simpelt kun at forholde sig til den private omsætning på bogmarkedet - begrundet i, at biblioteker kun spiller en passiv rolle. Hele undervisningssektoren står for en væsentlig del af bogmarkedet, ligesom det er en kendt sag, at mange forlag beklager sig over bibliotekernes reduktion i indkøbet begrundet i, at de dermed savner et sikkerhedsnet for nye udgivelser. Logisk set må dette have ført til, at forlag har valgt at ændre udgivelsesprofil. Tilsvarende gælder for skønlitteratur til børn: her er det snarere offentlige indkøbere (skoler og biblioteker) end forældrenes købevaner, som bestemmer efterspørgslen.
 • nethandel med bøger gør ikke distributionen billigere. Derimod falder lageromkostningerne.
 • hvis man vil købe e-bøger gennem amazon.com, er man nødt til at købe en af amazon.com's egne e-bogslæsere. Nej, e-bøger købt gennem amazon.com har hele tiden været platformsuafhængige.
 • I det hele taget behandles bogmarkedets udvikling nærmest udelukkende ud fra et skønlitterært perspektiv, flere gange får vi at vide, at bøger købes "af kvinder et stykke over den pure ungdom". Hermed overses, at skønlitteraturen kun udgør mindre end 30% af det samlede bogmarked.
 • nej, det er ikke logisk at sammenligne en forfatters indtægt ved bogsalg med forfatteres og forlags samlede indtægt ved e-bogsudlån. Der ville være bedre logik i at sammenligne forfatters og forlags indtægter ved udlån af papirbøger med indtægterne ved udlån af e-bøger. Forfatteren giver derved sig selv et økonomisk udgangspunkt for at hævde, at "beløbet må forventes at skulle blive mindst det dobbelte". Dette vil blive et langt større beløb end det, forlagene har ment var rimeligt at kræve, og som indgår i den af forlagene anbefalede ebib.dk-løsning.
 • kulturelle udsendelser i radioen defineres overraskende nok som udsendelser uden musik. Det betyder, at det kommercielle radiomarked ikke indgår i analyserne. Det er således kun DR's P2, som lever op til forfatterens kulturbegreb. De fleste musikengagerede opfatter både de kommercielle og de licensfinansierede radiostationers musik som musikpolitisk og -økonomisk relevant.
 • teaterlovens bindinger til at teatre skal opføre dansk dramatik ses som et problem, fordi "så stort udbud af spændende ny dramatik foreligger faktisk ikke. Det må næsten blive genopførelse af tidlige skuespilforfattere som Holberg, Kjeld Abel og Kaj Munk." Hvorfor forfatteren finder anledning til at nævne forfattere, som kun sjældent opføres - i stedet for forfattere som Astrid Saalbach, Line Knutzon, Jokum Rohde og Christian Lollike, som i overvældende grad forsyner dansk teater med ny dramatik, henstår i det uvisse.
 • nej, Det Kongelige Teaters friluftsforestillinger er ikke gratis.
 • ja, der kan være konkurrencemæssige udfordringer for såvel private som offentlige teatre, når Det Kongelige Teater vælger at opføre en musical. Men Det Ny Teater, som i alt opnår et offentligt tilskud på over 10 mio. kr. årligt (hvar over halvdelen er reelt driftstilskud) er næppe idealeksemplet på et privatteater - blandt økonomer.
 • ja, "hvis man skal se Whitney Houston live, er det bare om at slå til"!
 • nej, de største biblioteker er ikke med i Bibzoom.dk. Fx har både København og Århus valgt at trække sig ud.
 • nej, Bob Dylan er ikke begyndt at male i nyere tid. Det gjorde han allerede i 1960'erne, mest kendt i form af en række covers både for egne plader og for andre artister.
 • det beklages, at der næsten helt mangler udlændinge blandt de kunstkyndige medlemmer i Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Der henvises dog ikke til, at dette faktisk blev forsøgt i ganske massivt omfang i Brian Mikkelsens ministertid. Erfaringerne fra dette gjorde, at man ophørte med denne form for internationalisering.
 • nej, staten bruger ikke økonomiske incitamenter i form af refusioner af de kommunale udgifter "ganske meget". I forhold til kommunernes samlede kulturudgifter er det mindre end 5%, som er støttet gennem refusionsordninger (primært egnsteatre og musikskoler).
En ganske stor mængde af de tal, der refereres i bogen, er fra 2009 og 2010. Det kan undre, at man ikke har valgt at bringe de nyeste tal, ligesom det kan undre, at en bog om kulturøkonomi ikke refererer direkte til den mest centrale kilde i kulturøkonomien, nemlig selve Finansloven. Enkelte steder henvises dog til Finansloven - i 2003.

Den hyppigst citerede kilde er Kulturministeriets årlige simple oversigt, Kulturpengene - som ophørte med at udkomme i 2009.

Tilsvarende mangel på opdateringer findes i henvisninger til kulturvaneundersøgelser, hvor der nogle steder henvises til 2004-undersøgelsen, selv om der udkom en ny undersøgelse i 2012 (som der også henvises til nogle steder).

Christian Hjort-Andersen: Hvad koster kulturen?
375 kr.
410 sider
Djøf Forlag
 
Læs også:
Kulturstøttens politiske økonomi
Fra arkivet:
Skal kunstnerne have penge når kunst omsættes?
Spørgsmål til professorerne?

Søndag Aften 08/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.