Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


December 2005


Egnsteatrenes lovhistorie


Egnsteatrene er igen til diskussion. Søndag Aften giver en kort Danmarkshistorie om lovgivningen for egnsteatre.

Første gang egnsteatrene kom med i teaterloven var i 1976, hvor staten refunderede 25% af kommunernes udgifter til børneteater og opsøgende teater. 70'ernes mangfoldige ændringer i teaterbilledet med mange nye gruppeteatre og lokale teatre førte til, at man allerede få år senere opprioriterede området. Der var en øget kommunal interesse for feltet og der var et statsligt ønske om at bakke op om denne interesse ved at animere kommunerne gennem gulerodsprincippet, automatisk statslig refusion.

Refusion på 50%

I 1979 hævede man refusionen til egnsteatrene fra de hidtidige 25% til 50%. Dette har siden været udgangspunktet for al diskussion om den statslige støtte til egnsteatrene. I bemærkningerne til lovændringen stod bl.a. at det er "en underliggende forudsætning for forslaget...at den kommunale beslutning ... har en kvalitativ vurdering". Den statslige støtte kunne ikke overstige 50% af de enkelte teatres lønudgifter og heller ikke overstige 200 "lønmåneder".

Det udvalg om børneteater og opsøgende teater, der udarbejdede grundlaget fra 1979-loven definerede et egnsteater som "teater der arbejder i, udgår fra og i væsentlig grad beskæftiger sig med en bestemt egn".

Efter 1979-loven var egnsteatrenes største bekymring, at de var underlagt 1-årlige bevillinger og at der var en meget tæt politisk styring fra kommunernes side. Kommunerne var blandt andet utilfredse med, at mange egnsteatre spillede uden for kommunen - for at sikre sig tilstrækkelige indtægter.

Blandt de egnsteatre som fik støtte, da 1979-loven trådte i kraft, var: Det lille Teater, Marionetteatret, Teaterbutikken, Jan Zangenbergs Teater, Jytte Abildstrøms, Turnus, Comedievognen, Høje-Tåstrup Egnsteater, Ishøj Teater, Masken, Banden, Møllen, Odin Teatret, Team Teatret, Svalegangen, Filuren, Gruppe 38 og Jomfru Ane Teatret. Når man tager i betragtning, at de fleste af disse teatre var meget unge i 1980, er det en forbavsende stor del af disse teatre, som fortsat er levende scener.

Refusionen falder

I 1988 afgav et kulturministerielt udvalg betænkning 1132 om teaterloven. Udvalget foreslog, at den automatiske refusionsordning skulle erstattes af sagkyndig vurdering af det daværende Teaterråd. Teaterrådet skulle kunne graduere støtten, først og fremmest for at kunne skabe større geografisk spredning af teaterudbuddet. Desuden foreslog udvalget, at definitionen af egnsteater skulle ændres, så den ikke var knyttet til begrebet "børne- og opsøgende teater". Udvalget foreslog, at ordet "egnsteater" skulle erstattes af ordet "lokalteater".

I begyndelsen af 1989 fremsatte daværende kulturminister Ole Vig Jensen (Rad.) et samlet forslag til ny teaterlov. Forslaget fulgte udvalgets forslag op ved at fjerne den automatiske statsrefusion i landsdelssceneområderne. Dette blev blandt andet begrundet med, at 20 af de 30 eksisterende egnsteatre var placeret i de store byområder, hvor der i forvejen er et betydeligt udbud af teater.

I forslaget blev definitionen også ændret til et bredere felt: egnsteatrene kunne varetage opgaver som opsøgende teater, teater for børn og unge, voksenteatervirksomhed, samarbejde med amatører, egnsspil og deltagelse i dramapædagogisk arbejde.

Dette lovforslag blev ikke færdigbehandlet i Folketinget. Kulturminister Ole Vig Jensen genfremsatte forslaget sidst i 1989 med få ændringer. Nu blev det foreslået, at hele ordningen skulle være rammestyret. 20 % af bevillingen blev foreslået afsat til Teaterrådet til en særlig pulje til egnsteatre. Resten skulle fordeles forholdsmæssigt blandt de indkomne ansøgninger fra kommuner og amter, herunder også landsdelsscenekommuner og -amter. Der blev fastlagt en øvre grænse på 75% statsrefusion.

Dette forslag blev vedtaget i 1990 med den ændring, at der ikke blev afsat en særlig pulje til Teaterrådets fordeling.

14-dages teatre

Begrænsningen af refusionen fik de større kommuner - især København og Århus - til at anvende egnsteaterpuljen mere kreativt end Kulturministeriet havde forestillet sig. I de to kommuner var der en lang række teatre, som fik kommunal støtte uden at være omfattet af egnsteaterordningen. Set fra kommunernes side var der tale om teatre, der også havde national betydning for teaterudviklingen (i København eksempelvis CaféTeatret), hvorfor kommunerne etablerede små egnsteaterordninger for disse teatre. I teaterlovsdebatten blev de herefter benævnt "14-dages egnsteatre".

I 1994 vedtog Folketinget et forslag fra Kulturminister Jytte Hilden, så statens efterregulering af statsrefusionen ikke kunne overstige forskudsudbetalingen. Budgetterne skulle altså holdes og kunne ikke længere besluttes bagud.

Ind kommer små storbyteatre

Dette blev forløberen for den egentlige ændring fra 90'erne, hvor man i 1995 vedtog at dele egnsteaterstøtten i to dele: egnsteatre og små storbyteatre. De små storbyteatre blev defineret som teatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Århus kommuner. Egnsteatrene kunne kun ligge i andre kommuner. Egnsteatrene fik igen 50% refusion. De små storbyteatre blev omfattet af rammestyring. Dertil kom en nyt statsligt krav til kommunerne, at der blev indgået flerårige aftaler mellem kommunerne og teatrene (både egnsteatre og små storbyteatre). I december 1998 udsendte Opgavekommissionen (se Søndag Aften Arkiv) sit forslag til fremtidig administrativ deling. Her var forslaget, at al støtte til egnsteatre skulle lægges ud til kommunerne.

Stor ståhej for ingenting

I 1999 afgav et udvalg en ny betænkning om Teaterloven. Dette udvalg fastholdt refusionen for egnsteatrene, men ønskede minimumssatsen for støtte hævet til 2,5 mio (2000 kr). På dette tidspunkt var minimumssatsen ca. 2,0 mio kr. Udvalget ville gerne foreslå, at de små storbyteatre også fik 50% refusion, men undlod at stille det som forsalg af hensyn til merudgifterne ved dette. Udvalget foreslog også en minimumsstøtte på 2,5 mio kr. til de små storbyteatre.

Endelig foreslog udvalget også, at alle egnsteatre og storbyteatre i Hovedstadsområdet skulle styres fra Hovedstadens Udviklingsråd.

Udvalgets forslag sandede ud, idet høringsforslag til ny lov fra Kulturminister Elsebeth Gerner (Rad.) aldrig blev til et egentligt lovforslag.

VK-regeringen

I 2003 fremlagde Kulturminister Brian Mikkelsen (Kons.) en samlet teaterpakke. Her var perspektivet, at etablere forsøg i udvalgte amter. Disse forsøg havde til hensigt at skabe teaterpolitisk helhedstænkning i amterne. De samlede statslige teaterpenge skulle lægges ud til amter og kommuner i fællesskab. Resultatet måtte gerne blive at teaterstøtten blev koncentreret blandt færre teatre.

Den samlede teaterpakke faldt i den politiske debat og forsøgstanken, som ikke krævede lovændringer, blev overhalet af næste initiativ, Strukturreformen.

Strukturreformen

I Strukturkommisionens betænkning fra januar 2004 blev foreslået, at alle automatiske refusionsordninger skulle afskaffes. Dette blev fulgt op i regeringens lovforslag om kommunalreform fra februar 2005, hvor det blev foreslået at ændre egnsteaterstøtten fra en automatisk refusionsordning til en rammestyret refusionsordning. Det blev begrundet i "en mere hensigtsmæssig budgetlægning" for Staten.

Denne del af lovforslaget blev opgivet. I stedet kom en politisk aftale, hvori der konkluderedes: "i løbet af efteråret 2005 at drøfte, hvorledes det sikres, at beslutninger om støtte til egnsteatrene og eventuelt de små storbyteatre sker på baggrund af teaterfaglige kvalitetsvurderinger."

Oktober 2005 udarbejdede Kulturministeriet et notat, som foreslår, at den automatiske refusionsordning skal erstattes af rammestyring, hvori pengene prioriteres af Kunstrådets udvalg for Scenekunst.

Vi venter spændt på næste kapitel.

Læs også:
Nationalisering af egnsteatrene
Mere magt til ministeren
Teaterlove 1962-2002

Søndag Aften 12/2005

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.