Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2010


Fagre nye teaterverden


Automatikken skal ud af dansk teaterpolitik. Evalueringer og kvalitet skal være styrende for teaterstøtten, siger Teaterudvalget.

Et stærkere Scenekunstudvalg med et stærkere Scenekunstcenter og en ny udviklingspulje for teatre. Dette er hovedingredienserne i rapporten "Veje til udvikling" fra Teaterudvalget, som gennem det sidste 1½ år har tygget alle dele af teaterlandskabet igennem. Herunder også offentlige støtteordninger i en række andre lande. Rapportens væsentligste ønske fremgår af dette citat:
Hvis dansk teater fastholder automatordningerne, er der en risiko for, at den kunstneriske mangfoldighed og udvikling i de kunstneriske produkter går tabt, bl.a. fordi der ikke finder nogen kvalitativ diskussion sted om tildeling af midlerne. det kendte repertoire inden for taleteatret dominerer, og under et økonomisk pres gås der i stigende grad efter kommercielle blockbusters - også når det økonomiske pres er skabt af, at udgifterne til drift er stigende.
Udvalget ønsker således at sætte forandring på dagsorden.

Styrket scenekunstudvalg

Dynamoen til at skabe den kvalitetsbetonede, kreative udvikling på teatrene skal være Kunstrådets Scenekunstudvalg. Udvalgets medlemstal skal øges fra 5 til 7. Men først og fremmest skal udvalget have flere opgaver:
  • Scenekunstudvalget skal være statens repræsentant ved aftaler med kommuner og teatre om de hidtidige egnsteatre og små storbyteatre,
  • Scenekunstudvalget skal administrere en ny udviklingspulje
  • Scenekunstudvalget skal overtage arbejdet med resultataftaler med større finanslovsstøttede teatre som landsdelsscener, Københavns Teater og de større, rejsende teatre.
  • Scenekunstudvalget skal rådgive i forhold til de politiske 4-års aftaler med det Kongelige Teater.

Udviklingspulje

Scenekunstudvalgets mest markante mulighed for at styrke udviklingen bliver gennem den nye udviklingspulje, som skal kunne søges af alle dele af dansk teater. Teaterudvalget håber, at puljen vil føre til, at flere teatre vil bevæge sig udenfor hidtidige territorier, også gerne som nye samarbejdsprojekter. Udviklingspuljen kan blive redskabet til, at ellers fastlåste rammer og strukturer for de enkelte teatre kan blødes op. Eksempelvis, at egnsteatre herved kan få nye muligheder.

Egnsteatre og de små storbyteatre skal fremover være en fælles ordning, "Byteatre", og uden den nuværende maksimumsramme for tilskud. Den automatiske refusionsordning til kommuner, der driver egnsteatre, forsvinder. I stedet indgår teatrene - ligesom gældende for de små storbyteatre - flerårige aftaler med Scenekunstudvalget og de lokale kommuner. Herved forsvinder den automatik, der har været konsekvensen af den hidtidige refusionsordning.

Egnsteatre skal også kunne sammenlægges til såkaldte "regionsteatre", et begreb som ikke defineres eller sondres fra "byteatre", men som muligvis er hentet fra 2006-rapporten om egnsteatre (som dog ikke angives blandt inspirationskilderne). Muligvis foreligger der ikke-offentliggjorte baggrundsnotater, som definerer de nye teaterbegreber, der anvendes i rapporten?

Billetstøtte forsvinder

Udviklingspuljen skal finansieres ved at nedlægge den statslige refusion til størstedelen af de nuværende billetstøtteordninger. Den nuværende billetstøtte til teaterforeningerne skal dog fortsætte.

Afskaffelsen af billetstøtteordningerne begrundes dels med behovet for penge til at finansiere udviklingspuljen, dels ud fra, at udvalget "egentlig" mener, at billetpriser, rabatsystemer, abonnementer og andre loyalitetsordninger bedst fastsættes ud fra de enkelte teatres strategier.

Rapporten forholder sig i denne sammenhæng ikke til børneteatrene, som almindeligvis anses for at være dybt afhængige af de forskellige rabat- og refusionssystemer.

For børneteaterområdet foreslås i øvrigt, at ordningen med et statsensemble for børneteater skal genindføres, og at der skal etableres en nationalscene for børneteater. Man må antage, at dette skal finansieres gennem udviklingspuljen.

Strid om Københavns Teater

Teaterudvalget er ikke nået til enighed om den videre fortsættelse af Københavns Teater, som er den samlede organisation for 5 større teatre i hovedstadsområdet. Udvalget er enige om, at "Københavns Teater ikke bevares i den nuværende form". Herefter angiver man to mulige modeller: enten at afskaffe de enkelte teatres lokale bestyrelser og altså samle teatrene som en stor, stærk organisation. Alternativt, at opløse den tvungne centrale organisation. I denne model kan man fjerne Københavns Teatre fra teaterloven, lade de enkelte teatre søge tilskud fra Scenekunstudvalget og lade teatrene frivilligt bestemme, i hvilket omfang de ønsker at samarbejde gennem en central organisation (læs også Uenighed om Københavns Teater).

Det fremtidige Københavns Teatre skal dog under alle omstændigheder helt fritages for den turnéforpligtelse, der kom ud af fusionen mellem Folketeatret og Det danske teater i form af folketeatret.dk. Teaterudvalget anbefaler varmt, at man undersøger muligheden for at etablere et landsdækkende turnéteater med base i Århus.

Rapporten fremlægger i øvrigt en række andre konkrete forslag til at sikre udvikling og nye samarbejdsflader mellem teatrene, eksempelvis en åben scene i København, produktionshuse for vækstlag i København og Århus eller Odense, turnerende danseteater med base i Århus, etablering af såkaldte dansemetropoler, etablering af en Københavnsk teaterfestival samt i øvrigt stærkere internationalt samarbejde.

Rapporten vil blive diskuteret ved en større konference inden sommerferien. Herefter forventes, at kulturministeren påbegynder den politiske proces frem mod mulige lovinitiativer.

  Læs også:
Mere balanceret teaterlandskab
Uenighed om Københavns Teater
Fra arkivet:
Teaterpolitisk helhedssyn
Fedtlag, vokseværk og centralisering

Søndag Aften 05/2010       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.