Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2010


Mere balanceret teaterlandskab


Svaret på de strukturelle problemer i dansk teater er udvikling.

Med rapporten "Veje til udvikling" markerer Teaterudvalget en række løsninger på de mest dominerende problemer fra de sidste 10 års teaterdebat. Debattemaerne har i høj grad været finansieringen af egnsteatre, strukturen på Københavns Teater, fusionen mellem Det danske teater og folketeatret.dk, billetstøtteordningen og manglende penge til de mindre, projektstøttede og eksperimenterende teatre. Udvalget sammenfatter problemløsningerne som behov for udvikling og behov for tværgående samarbejder, at bryde op i de ofte for fastlåste kasser af offentlige støttesystemer. Hertil kommer, at der generelt bruges for mange penge til drift af bygninger og for lidt til produktion af kunst.

Omdrejningspunktet i ændringerne skal være et styrket Scenekunstudvalg. Dette forslag vil blive mødt med forholdsvis automatiske reaktioner, som frygter, at en centralistisk junta vil komme til at styre dansk teater.

Problemet for modstanderne af et styrket Scenekunstudvalg er, at de ikke kan pege på andre egnede organer til en sådan opgave - og at den nuværende løsning med politisk styret støtte til store teatre ikke giver plads til faglig og udviklingsrettet diskussion.

Rapporten kan ikke beskyldes for at være præcis i angivelsen af løsninger, ligesom man i høj grad undlader at forholde sig til de problemer, som vil følge af de enkelte kontroversielle beslutninger. Dette henviser man til en række efterfølgende analyser.

Den oplagte fordel ved dette metodevalg er, at Kulturministeren og de politiske partier er forholdsvis frit stillet i at skrue konkrete løsninger sammen - bare de følger i den udviklingsorienterede retning. Til gengæld er Kulturministeren nu nødt til at fremlægge konkrete forslag, som afklarer de gentagne grundtemaer i de teaterpolitiske diskussioner.

De (u)nødvendige lovændringer

Teaterudvalget forestiller sig, at der i 2011 skal vedtages en ny teaterlov med disse 5 hovedpunkter:
  • Større og stærkere scenekunstudvalg
  • Større scenekunstcenter
  • Penge fra billettilskud og tipsmidler overføres til en udviklingspulje
  • Ændringer for egnsteatre og små storbyteatre
  • Mulighed for musikhuse om at søge støtte.
Teaterloven rummer mange problemer. Det pudsige er blot, at kun ganske lidt af det nævnte faktisk kræver ændringer i teaterloven.
  • Et større scenekunstudvalg kræver ændring af kunstrådsloven, hvorimod flere opgaver til scenekunstudvalget vil kræve ændringer i teaterloven.
  • Et større scenekunstcenter er en administrativ-politisk beslutning uden forudsætning om lovændring.
  • En udviklingspulje kan etableres uden lovændring, men naturligvis blive styrket ved at stå som lovbestemmelse. Billetstøtteordningen er en kan-bestemmelse og kan derfor ophøre uden lovændring. Overførsel af penge mellem diverse konti besluttes som et led i finansloven, ikke teaterloven.
  • Ændringerne for egnsteatre og små storbyteatre kræver lovændring.
  • Loven forhindrer ikke at musikhuse kan søge støtte til teaterprojekter. Det er et spørgsmål om praksis - og penge.

Udviklingspulje - for hvem

Udvalget har tilsyneladende været i tvivl om anvendelsen af udviklingspuljen. Et sted står at puljen "kan søges af alle teatre bortset fra Det Kongelige Teater". Et andet sted står, "puljen skal kunne søges af alle teatre", hvilket uddybes et tredje sted, hvor der står, "forslaget til nyt støttesystem vil også kunne have en vis gavnlig virkning for Det Kongelige Teater, i det omfang det indgår i udviklende samarbejde, der opnår støtte fra Scenekunstudvalgets udviklingspulje".

Fokus på Det Kongelige

Det var udtrykkeligt angivet i kommissoriet for udvalget, at man ikke skulle beskæftige sig med "Det Kongelige Teaters økonomi og øvrige forhold, som er omfattet af den brede politiske aftale for 2008-2012". Dog kunne overvejelser om teatret inddrages, i det omfang det handler om samspil med andre teatre.

I forhold til kommissoriet har udvalget optrådt ganske ulydigt. Blandt rapportens konklusioner er, at der skal udarbejdes en analyse til at afklare om "Det Kongelige Teater fortsat skal være én organisation, eller om Skuespillet skal selvstændiggøres, mens ballet, opera og kapel forbliver en enhed." Hvordan teaterudvalget er nået frem til denne konklusion fremgår ikke af rapporten, idet man ganske kort nævner de bygningsmæssige ændringer på Det Kongelige Teater - men på ingen måde anfører, hvilke overvejelser der fører til netop den angivne deling i to enheder.

Teater i hele landet?

En af rapportens udtrykkelige intentioner er, at sikre geografisk spredning af teatre i Danmark. Det fremgår dog ikke, om man anser den nuværende spredning for tilstrækkelig eller ønsker yderligere spredning. På enkelte felter angives ønsker som fx, at det nationale turnéteater (hidtidige Det danske teater/folketeatret.dk) skal have udgangspunkt i Århus.

Derimod fremgår det ikke, om man synes, det nuværende "net" af egnsteatre sikrer den ønskede geografiske spredning eller ej. Eller med andre ord: om vi har det rette antal egnsteatre, eller der skal være flere eller færre. Tanken om at fusionere egnsteatre giver indikation af, at der bør være færre, men stærkere, enheder. Hvorledes man sikrer, at man samtidig kan have mindst samme geografiske spredning som i dag, forholder man sig ikke til i rapporten.

  Læs også:
Fagre nye teaterverden
Uenighed om Københavns Teater
Fra arkivet:
Teaterpolitisk helhedssyn
Fedtlag, vokseværk og centralisering

Søndag Aften 05/2010       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.