Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Januar 2013


Ny minister = ny museumslov


Skiftet på kulturministerposten gav den umiddelbare effekt, at museumsloven blev ændret, så et enigt folketing kunne samles om den nye lov. Nationalmuseet og Statens Museum for kunst får bestyrelser.

Efter flere års forarbejde om en ny museumslov var fronterne mellem regeringspartierne og oppositionen trukket aldeles hårdt op i begyndelsen af december (se Søndag Aften arkiv).
Et flertal i Folketingets kulturudvalg havde allerede tilsluttet sig ministerens forslag. Derved var der lagt op til det helt usædvanlige, at en museumslov ville blive vedtaget af et snævert folketingsflertal.

Så sent som 6. december fremlagde Venstre i Folketingets kulturudvalg sit udkast til mindretalsbetænkning om den nye museumslov. Udkastet til mindretalsbetænkning indeholdt en lang række kritikpunkter af kulturministerens lovforslag foruden et forslag om etablering af bestyrelser for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Så kom skiftet på Kulturministerposten. Og man kan konstatere, at der blev en ny vilje til at sikre et bredt flertal om museumsloven.

Allerede 14. december forelå en aftale mellem samtlige partier i Folketingets kulturudvalg. Denne aftale medfører en lang række ændringer i forhold til kulturudvalgets flertalsindstilling den 6. december.

Forskningsmidler

Et gennemgående kritikpunkt af såvel det lovudkast, der var til høring i sommerferien og af selve lovforslaget (se Søndag Aften arkiv), har været bindingen af, at forskningsmidler kun kunne søges, hvis forskere havde en uddannelse svarende til ph.d.-niveau.

Dette krav opblødes ved at forskerpuljen deles. Desuden er der aftalt et forløb med nærmere undersøgelser af museernes muligheder for at leve op til ph.d.-kravene og efterfølgende opfølgning i aftalekredsen (samtlige 8 partier i folketinget).

Det er påfaldende, at en diskussion om et politisk set inferiørt tema om krav til forskerkompetence har kunnet fylde så meget i forarbejdet til loven. Der har ikke været nogen politiske mærkesager på spil. Oppositionen har indtaget rollen, som den part der var lydhøre og fastholdt den usikkerhed, museernes høringssvar udtrykte. Og aftalen tager højde for denne usikkerhed.

Krav til museernes økonomi

Et vigtigt element i lovforarbejdet har været at sikre økonomisk stærkere museumsenheder, bl.a. gennem at øge kravet til museernes ikke-statslige tilskud. Frygten har været at dette ville gå ud over museernes diversitet og især de mindre, lokalbaserede museer.

Den politiske aftale indebærer, at det forhøjede minimumskrav skal evalueres og efterfølgende diskuteres med aftaleparterne.

Bestyrelser for statslige museer

Aftalen indebærer, at Kulturministeren skal fremsætte et lovforslag om at etablere bestyrelser for henholdsvis Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Det skal desuden undersøges, om man kan indføre bestyrelser på andre statslige museer.

Oprindelig var det et Socialdemokratisk ønske at etablere disse museumsbestyrelser. Venstre fremførte kravet i kulturudvalget, men der var ikke flertal for dette. Før ministerskiftet.

Opfølgninger

Aftalen indebærer også, at overgangen til den nye museumslov skal følges med tættekam på en række andre områder såsom tilskud til konserveringscentre, fastholdelse af museernes specialer og fastholdelse af tilskud til museer.Herudover skal aftalepartierne inddrages i såvel bekendtgørelse som i en række evalueringer.

De mange elementer, som aftalepartierne skal involveres i, nærmer sig administrativ overbelastning. Det er absolut ikke almindeligt med så mange konkrete elementer til videre politisk opfølgning.

Det kan naturligvis tages som udtryk for, at der politisk er stor interesse for museernes virksomhed, men nok snarere ses som udtryk for, at processen frem til den politiske aftale gav anledning til væsentlig mistillid til ministeriets intentioner med loven. Det politiske forarbejde var simpelthen under niveau.

Der er således ganske langt fra det der så ud til at blive en ny museumslov vedtaget af et snævert flertal under den tidligere minister, til den nye museumslov vedtaget af et samlet folketing.

Søndag Aften 01/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.