Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


april 1999


Vi bruger også...
konsulenter


PLS-rapporten om den storkøbenhavnske teaterstøtteordning bliver flittigt brugt som begrundelse for ny teaterlov. Søndag Aften har sammenholdt PLS-rapporten fra januar 1997 med det aktuelle lovforslag og folketingspolitikeres udsagn.

Konsulentvirksomheden PLS gennemførte i 1996-97 en omfattende analyse af teaterstøtteordningen. Det resulterede i rapporten DST-støtteordning (Se Søndag Aften Arkiv). Denne rapport er en del af bergundelsen for det forslag til ny teaterlov som folketinget for tiden behandler (Se Enighed om Teaterlov).

I bemærkningerne til lovforslaget om ny teaterstøtteordning i Storkøbenhavn hedder det, at de foreslåede lovændringer kan imødekomme en væsentlig del af kritikpunkterne i PLS-rapporten.

Udtrykket væsentlig er selvsagt åbent for mange fortolkninger. Og naturligvis ville ingen forvente at en konsulentrapport efterfølgende blot blev vedtaget uændret.

Det helt centrale i PLS-rapporten er at der i DsT-ordningen er en række kulturpolitiske dilemmaer, som ingen har taget stilling til og som er nødvendige at debattere inden man finder den rette kulturpolitiske strategi.

PLS-rapporten konklusioner vedrørende disse dilemmaer er blandt andet:

  • Alsidigt repertoire og udbud contra kunstnerisk fokusering og nyudvikling af teaterkunsten

  • Kvantitet i forhold til kvalitet

  • Lokalpolitiske ønsker om teatrenes geografiske placering contra dynamisk teatermiljø og rationel økonomisk optimering og planlægning

  • Opretholdelse af bestemte bygninger/scener for teaterdrift contra nyudvikling af teateret og den mest rationelle infrastruktur

  • Mainstream teater contra eksperimenterende teatervirksomhed

PLS-rapporten mener, at disse dilemmaer er uløselige, men at det er nødvendigt med større afklaring i prioriteringerne.

Alsidighed

Kulturministeriet tog PLS-rapportens konklusioner til sig og udsendte et første udkast til lov til høring, hvori alsidighedsforpligtelsen var fjernet. Dette blev stærkt kritiseret i teaterkredse.

Lovforslag:

(teatrene skal tilsammen) opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

PLS-rapporten:

Alsidigt repertoire og udbud contra kunstnerisk fokusering og nyudvikling af teaterkunsten

Således er det - uden begrundelse - lykkedes at sammenskrive det væsentligste teaterpolitiske dilemmma, således at der på ingen måde tages stilling.

Kvantitet eller kvalitet

Dette er et af teaterpolitikkens evige debatemner. I lovforslaget finder man denne formulering ud af dilemmaet:

Lovforslag:

kvalitetspræget udbud af teaterforestillinger på højest mulige kunstneriske og teaterhåndværksmæssige niveau til et bredt publikum

PLS-rapporten:

Kvantitet i forhold til kvalitet

Således undlader man at gå nærmere ind i det centrale teaterpolitiske dilemma.

Lokalpolitik

En gennemgående og væsentlig kritik i PLS-rapporten er, at Styrelsen for Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab i alt for høj grad arbejder ud fra lokalpolitiske kriterier og i for ringe grad ud fra kulturpolitiske kriterier.

Lovforslag (bemærkninger):

Det er endvidere en klar forudsætning, at Frederiksborg Amt, der i dag ikke har noget teater beliggende i Frederiksborg Amt med i DST-ordningen, på et senere tidspunkt kan få optaget et teater i ordningen, såfremt der i Frederiksborg Amt etableres et stort teater, der naturligt passer ind i ordningen og der er økonomisk mulighed herfor.

PLS-rapporten:

Lokalpolitiske ønsker om teatrenes geografiske placering contra dynamisk teatermiljø og rationel økonomisk optimering og planlægning

Dette har Kulturministeren konkretiseret ved i Folketingssalen at sige, at det er Mungo Park, man tænker på.

Bygninger

Lovforslag (bemærkninger):

Ved lovens ikrafttræden omfattes følgende teatre af loven: Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater, Østre Gasværk og Det Ny Teater.

Fremover er det  Styrelsen, der skal træffe beslutning om hvilke teaterbygninger indenfor hovedstadsområdet, der skal optages i DST-ordningen.

PLS-rapporten:

Opretholdelse af bestemte bygninger/scener for teaterdrift contra nyudvikling af teateret og den mest rationelle infrastruktur

Lovforslaget - og ikke mindst debatten om lovforslaget - handler udelukkende om teaterbygninger. Der tænkes etableret en særlig udviklingspulje til at sikre fornyelse, fornyelse er således en særlig aktivitet ikke en fast bestanddel af teatrenes virksomhed.

Mainstream eller eksperiment

Det er en evig teaterpolitisk debat om man skal støtte de bredt appelerende forestillinger eller eksperimenterende forestillinger.

Lovforslag (bemærkninger):

en repertoiremæssig spændvidde fra det eksperimenterende og fornyende til det mere traditionelle teater

PLS-rapporten:

Mainstream teater contra eksperimenterende teatervirksomhed

Det aktuelle lovforslag fastholder således at teatrene i DsT-ordningen skal kunne det hele.

Spørgsmål uden svar

En række af ovenstående PLS-spørgsmål vil man ikke kunne svare på i en lovtekst. Det er dog bemærkselsesværdigt, at lovteksten i alle spørgsmål går udenom den varme grød. Det betyder, at der ikke skabes nogen dynamik til at komme videre i en udviklingsproces der vedrører disse spørgsmål. Svarene vil stå lige så ubesvarede ved næste lovrevision.

Og gennemgående er svarene bekræftende i forhold til den hidtidige teaterpolitik. Da lovforslaget ikke tager stilling til de kulturpolitiske spørgsmål, må konklusionen være, at loven ikke skal ændres af kulturpolitiske årsager. Men derimod for at foretage en række nødvendige forbedringer af styringen af teatrene og teaterfællesskabet.

Lovforslagets konklusioner kan polemisk fortolkes således:

  • Forpligtelsen til alsidighed giver tilfredsstillende nyudvikling

  • Den nuværende brede publikumsbredde giver tilfredsstillende  kvalitet

  • Styrelsen for DsT skal fortsat diskutere kulturpolitik ud fra lokalpolitiske og ikke kulturpolitiske holdninger

  • Der er allerede idag en passende blanding af mainstream og eksperimenterende teater

PLS-rapporten har en meget stærk gennemgående kritik af, at der ofte tænkes mere lokalpolitik end kulturpolitik. Netop derfor må man sige, at lovforslagets bemærkninger om et fremtidigt teater i Frederiksborg Amt er overordentligt problematisk. Derved er den lokalpolitiske debat fastholdt. At kulturministeren desuden nævner et bestemt teater, giver anledning til at spørge til armslængdeprincippet. Der er mindst en håndfuld andre teatre (Taastrup, CafeTeatret, Dansescenen, Kanonhallen, Mamutteatret og sikkert flere endnu) som kunstnerisk set lige så vel kunne indgå i ordningen.

Hvad blev der af kulturpolitikken?

PLS-rapporten lægger op til en række væsentlige kulturpolitiske debatter. Sådanne debatter føres blandt andet af folketingets kulturpolitiske ordførere.

Derfor kan det have en vis interesse at se, hvad de kulturpolitiske ordførere sagde under folketingets 1. behandling af lovforslaget:

Konservative

PLS Consults rapport fra 1997 anbefalede jo forskellige rationaliseringer og styrkelser, der for en stor del nu er blevet implementeret, og som i hvert fald foreslås implementeret af ministeren. Og det er ændringer, som vi varmt kan anbefale i Det Konservative Folkeparti - ændringer i struktur, ændringer i direktion.

Dansk Folkeparti

Rapporten fra PLS Consult konkluderer da også, at systemet burde rationaliseres og omorganiseres

Enhedslisten

PLS Consult har peget på en række organisatoriske svagheder og et behov for organisatoriske rationaliseringer, ligesom der fra politisk side har været et klart ønske om at skitsere en klarere kulturpolitisk målsætning.

Det helt gennemgående i den politiske brug af PLS-rapporten er, at den er læst som et rationaliserings og struktur-redskab. Ikke som et kulturpolitisk værktøj.

PLS-rapporten udgør ikke i sig selv nogen kulturpolitisk sandhed. Det er dog forstemmende at den kulturpolitiske debat er udeblevet.

Læs også:
Teaterlov forsinkes
Enighed om teaterlov
Armslængde for konsulenter
Arkiv: Folketingsvalg udskyder love
Arkiv: Hastværk med teaterlov
Arkiv: Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 0499

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.