Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Februar 2003


Udviklingscenter for ny dramatik


Teatrene kan lære af filmen og oprette et Udviklingscenter for ny dansk dramatik

Læsernes love:
Denne måneds forslag lyder:

Udviklingscenter for ny dramatik
Indhold: Oprettelse af udviklingscenter for ny dramatik, der fokuseret arbejder med udvikling af nye stykker til de danske scener. Meget få danske teatre kan løfte opgaven. Det Danske Filminstitut satsede mange penge på mere bevidst og målrettet udvikling af manuskripter i begyndelsen af 90'erne. Det gav resultater. Det er på tide at vi får en lignende koncentreret satsning på ny dansk scenedramatik. Løbende ansøgning, dialog med konsulenter, mulighed for workshops med skuespillere og instruktører og en en produktionsstøtte til de bedste manuskripter.
Hvad skal det koste: 20 mio kr
Hvor skal pengene komme fra: Teaterrådet, Det Kongelige Teater, Landsdelsscenerne og de 40 mio. afsat til det nye Kunstråd til ekstra kunstnerisk aktivitet.
Begrebet dansk dramatik har gennem alle årene med offentlig teaterpolitik stået centralt. Men indsatsen har primært været decentral. Kulturministeriets betænkning 1373 fra 1999, Teaterstøtte i Danmark, foreslog, at Teaterrådet fik en pulje til kunstnerisk forskning og laboratorievirksomhed. Puljen blev foreslået til 2 mio kr og skulle finansieres ved et bidrag på 0,3% fra samtlige statsstøttede teatre.

Dette forslag, med en slags teaterskat, blev mødt med protester i høringen blandt teatre og organisationer (se Søndag Aften arkiv). Det hidtidige Teaterråd har blandt andet haft til opgave at støtte ny dramatik - og har gjort det. Pointen ved et Udviklingscenter må derfor være, at det ikke blot er endnu et råd som tager imod ansøgning og giver penge eller afslag. Hensigten må være, at et Udviklingscenter kan initiere projekter og altså søge at prioritere ud fra tematisk, genremæssig eller anden selvstændig prioritering.

Et tilsvarende forslag om et Teaterinstitut blev stillet i Søndag Aften cronik oktober 2002 (med noget større beløb).

Ifølge Danmarks Statistiks årlige opgørelse over statsstøttet teater i sæson 2001-2002 var hele 88% af børneteaterforestillingerne danske, hvorimod kun 54% af de voksne skuespil var danske.

Kan forslaget lade sig gøre?

Teknisk er der intet til hinder for, at Folketinget gennemfører dette lovforslag. Økonomisk må man forvente sig, at teatermiljøerne vil sige, at teaterpengene ligger bedst i teatrenes lommer. Det bliver næppe let at lave alliancer, som kan fravriste 3% af teatrenes penge. Derimod kunne man forestille sig, at den teaterreform - som vel kommer indenfor den nuværende regerings periode? - også vil indholde nogle nye kvalitative elementer. Et udviklingscenter, som beskrevet, kunne være et af de gode salgsargumenter for en ændret teaterlov. Uanset de kommende besparelser i Finanslovene, vil VK-regeringen have nogle enkelte opprioriteringer og nye projekter i kommende finanslove.

Politisk er det værd at notere, at Dansk Folkeparti (se Søndag Aften arkiv) netop ønsker at prioritere "danskheden" i teaterpolitikken. Godt nok har Dansk Folkeparti især fokus på klassisk dansk dramatik, men partiet vil næppe modarbejde at også ny dansk dramatik får udviklingsstøtte.

Økonomisk tror vi, at et forslag om Udviklingscenter for dansk dramatik skal være nærmere ved Teaterlovsbetænkningens 2 mio end ovennævnte 20 mio. Politisk tror vi der er en reel mulighed, når Kulturministeren på et tidspunkt fremlægger en teaterlovsrevision, som skal have konservativt fokus på kvalitet. Der vil dog komme en vanskelig hurdle der består i, at et sådant Udviklingscenter ikke må kunne betragtes som endnu et nyt nævn, råd eller udvalg. Forslaget må således ikke smage af smagsdommere - men måske snarere af Filminstitut.

Søndag Aftens tænketank - læserne - kan hver måned stille forslag om nye love. Redaktionen tager ikke stilling til lovforslagene - men vi gennemfører en teknisk, økonomisk og politisk vurdering af forslagene.

Søndag Aften 02/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.