Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2003


Teatre vinder i tips


Især teatre, men også musik og museer vinder på årets tipsuddeling fra Kulturministeriet. Amatørkultur, billedkunst og litteratur taber

Kulturministeriets reservefinanslov, den årlige tipsuddeling, er ved at være på plads. Forslaget er endnu ikke forhandlet færdigt i Finansudvalget, men da Finansudvalget i de sidste ti år ikke har ændret i Kulturministerens forslag, vover vi et øje og går ud fra, at der ikke kommer væsentlige korrektioner fra Finansudvalget.

Den totale tipspulje er på 253 mio i 2003 mod 268 mio i 2002. På langt de fleste områder har Kulturministeriet valgt at fortsætte uddelingen af driftsmidler i nærmest uændret form. Der er kun enkelte nye tiltag.

Tipspenge til teatre

Teater- og især danselivet - bliver de store vindere i årets tipsuddeling. I 2002-uddelingen gav man 16 mio til teatrene, i 2003 er beløbet øget til 27 mio. Prioriteringen skal ses som et forvarsel om den teaterlovsdebat, som forventes igangsat før sommerferien

Teaterpengene fordeles således:
  • Den største enkeltpost er en tilskudspulje på 14,4 mio til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater. Puljen skal fordeles af det kommende Kunstråd.
  • 5,0 mio afsættes til diverse teaterinitiativer som følge af det kommende lovforberedende arbejde. Pengene styres af Kulturministeriet.
  • 5,0 mio afsættes til dans. Puljen fordeles af Kulturministeriet.
  • 1,1 mio afsættes til Det Danske Teaters opsætning af Gummi-Tarzan.
  • 0,8 mio afsættes til Det Rejsende Børneteater.
0,3 mio afsættes til Cantabile 2's Biennale Waves 2003. Puljen på 5,0 mio til loovforberedende initiativer kan øges, idet der under ministerens Rådighedspulje står, at "der vil kunne afholdes yderligere udgifter i forbindelse med politisk opfølgning af Kulturministeriets forestående konferencer om henholdsvis vilkårene for dansk teater samt vilkårene for udgivelser af rytmisk musik". Kulturministeren har således valgt at søge dækning for forarbejdet til en teaterlov på to forskellige tipskonti.

Puljen på 5,0 mio til dans er dels bundet med konkrete beløb til enkeltinstitutioner som Dansens Hus, Danserotation, Dans i uddannede, dels er der "afsat midler (2,4 mio, red.) til en mere langsigtet indsats".

Musikpolitiske initiativer

Der afsættes en pulje på 8 mio kr. "til opfølgning af Kulturministeriets konferencer om henholdsvis den musikalske fødekæde og udgivelser af musik. Puljen fordeles af Kulturministeriet". Ligesom ved den teaterpolitiske konference kan den musikpolitiske pulje suppleres fra ministerens Rådighedspulje.

Hertil kommer, at Finansudvalget sidst i marts tilsluttede sig et forslag fra Kulturministeren og bevilligede 4,8 mio til Statens Musikråd til Honorarstøtte. Pengene kom fra ministerens Rådighedspulje fra 2002.

Museumsinitiativer

Tipsuddelingen vil samlet give 18,7 mio til museerne, hvor man kun fik 5,2 mio i 2002. De vigtigste museumsinitiativer er:
  • 8 mio til Teknisk Museum i Helsingør til anlæg af ny bygning til flysamlingen.
  • 3,5 mio til Skibsbevaringsfonden.
  • 5,0 mio til særlige formidlingsprojekter, herunder digitalisering.
De 5 mio til formidlingsprojekter er første del af en 3-årig indsats på ialt 15 mio kr. til formålet. Man vil prioritere aktiviteter rettet mod børn, samvirke mellem kultur og erhverv, indhold på internet samt projekter der er internationalt bemærkelsesværdige. Pengene skal fordeles af Kulturarvsstyrelsen.

Læs let-kampagne

Sidste år nød litteraturen godt af tipspengene, som reparation af Finanslovens nedskæring i bibliotekspengene. I år etableres en pulje på 4,0 mio til læsekampagne for børn og unge. Puljen skal fordeles af Biblioteksstyrelsen. Der foreligger ikke nogen oplysninger om succeskriterier eller evaluering af kampagnen.

Taberne er...

Pengene til de nye initiativer og øgede prioriteringer er primært fundet ved at stramme grebet om en række faste modtagere af tipsbevillinger. Eksempelvis skæres puljerne til biblioteker, til kulturpolitisk udvikling, bedre service og ny teknologi samt forskning med 5-10%. Enkelte områder skæres kraftigere: I 2002 fik Billedkunstrådet 7 mio og Biblioteksafgiften 10 mio - begge bevillinger forsvinder i 2003. I 2002 bevilligede man gennem tipsmidlerne 7,6 mio til udvikling af amatørkulturelle og folkelige aktiviteter. Dette skæres i 2003 ned til 3,3 mio kr. I et svar til Folketingets Finansudvalg har Kulturministeren at disse aktiviteter fremover skal "finde anden overvejende lokal finansiering".Læs også
Tipspenge uden armslængde
Fra arkivet:
Tipspengene fordelt (2002)
1x2 tipperne redder (igen) stumperne (2002)
Kulturens tipspenge: Intro (2000)
Det demokratiske underskud (2000)
Rend os i intentionerne (2000)
Sikre tipsvindere (2000)
CulturCommentar: Fjern kulturens tipspenge (2000)

Søndag Aften 05/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.