Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Marts 2009


Sverige: fjern kunstnerfokus


Den svenske kulturbetænkning sætter borgerperspektivet højere end kunstnersynet.

Den nyligt offentliggjorte svenske kulturbetænkningen (se Ommøblering i Sverige) lancerer et såkaldt fornyelsesprogram på 10 punkter:
 • Nye mål for kulturpolitikken
 • En anden rolle for staten
 • Bredere definition af kulturpolitik
 • Fokus på de offentlige arenaer
 • Samspil med civilsamfund og folkeoplysning
 • Kulturpolitik i samspil med andre politikområder som uddannelse, erhvervsliv, sundhed, miljø samt integration.
 • Nyt samspil mellem stat, regioner og komuner
 • Ny støttepolitik
 • Ny statslig organisering
 • Nyt samspil med institutionerne
Betænkningen tager afsæt i en kulturpolitisk redegørelse fra 1974, som har været udgangspunkt for svensk kulturpolitik siden. Nogle af de væsentlige ændringer siden da udtrykkes gennem begreber som informationssamfund, digital teknologi, globalisering og samfundets øgede mangfoldighed.

Folkeoplysning som kulturpolitik

Samspil mellem kulturpolitikken og øvrige samfundspolitiske områder var en bunden opgave i forhold til regeringens kommissorium for kommissionen. Ud fra dette skal kultur og kreativitet bidrage til en social, miljømæssig og økonomisk holdbar udvikling.

Man har passeret det stadium, hvor man lidt tilfældigt kunne sætte lighedstegn mellem "samfundet" og den offentlige sektor. Konsekvenserne af betænkningens revurdering af statens rolle, afspejles især i forslag om ændret samvirke mellem civilsamfund og folkeoplysning, samspillet med andre politikfelter, samvirket med lokale myndigheder og ændret strategi for kulturstøtte.

Indenfor folkeoplysningen er de kulturelle og kreative felter blevet dominerende. Derfor er det naturligt, at folkeoplysningen og kulturpolitiken knytter tættere bånd. (I Danmark blev folkeoplysningsområdet overført fra Kultur- til Undervisningsministeriet i 1993 - siden har der ikke været overvejelser om at tilbageføre området).

Decentralisering

Sverige har en anden tradition for statslig styring af kulturområdet end vi kender i Danmark. Betænkningen lægger op til væsentlig decentralisering, både flere opgaver til kommunerne og flere opgaver til regioner.

Blandt elementerne til afregulering er også mere langsigtede aftaler med kulturinstitutionerne. Bevillingsvilkårene for særligt museer og scenekunst skal ændres, så der indgås mere langsigtede aftaler og graden af detaljeret regulering begrænses. Dette skal i høj grad ske gennem at etablere resultatkontrakter med institutionerne. (I dansk sammenhæng har resultatkontrakter været betragtet som et ledelses- og styringsredskab, ikke som afbureaukratisering).

Ny statslig organisering

Ent af de tydelige konsekvenser af organiseringen af svensk kulturpolitik siden 1974 har været øget faglig specialisering ud fra de enkelte kunstarters og institutionernes vilkår. Bredere kulturpolitiske indsatser er trådt i baggrunden, hvorimod både prioriteringer og organisationer er tilpasset de enkelte kunstneriske områder. Dette har ifølge betænkningen ført til, at ændringer i omverden er blevet tilpasset indenfor de gældende rammer uden at kulturpolitikken er ændret radikalt.

Der lægges op til en ny overordnet struktur for den statslige organisering på kulturområdet:
 • et område med arkiver, biblioteker og sprog,
 • et område for samtid, historie og kulturmiljøer (dette omfatter bl.a. rigsantikvarembedet og arkæologi),
 • et område for kunstarterne.

Kunststøtten reorganiseres også. Teater, dans og musik slås sammen til et samlet scenekunstområde. Kulturtidsskrifter indgår fx i litteraturstøtten. Og betænkningen foreslår, at både støtten som man kender det og vederlag til ophavsretshavere skal placeres under kunststøtten. I dansk kontekst ville det betyde, at fx bibliotekspengene skulle placeres under Kunstrådet.

Betænkningen lægger op til, at de store organisationsændringer skal påbegyndes i 2010 og afsluttes i 2014.

Læs også:
Ommøblering i Sverige
En skyggebetænkning

Søndag Aften 03/2009

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.