Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2013


Rammerne for amatører


Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

Amatørkulturen opfylder en lang række forskellige formål og er derfor også underlagt en mangfoldighed af love og bevillingssystemer. Gennemgående støttes de landsdækkende organisationer af staten og de lokale foreninger af kommunerne, primært gennem folkeoplysningsloven.

Musikstøtte

Musiklovens §3 siger: ”Kunstrådet kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til ...kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres organisationer”. Samlet støttede Statens Kunstråds Musikudvalg amatørmusikken med 6,8 mio. kr. i 2012, en del af bevillingen blev uddelegeret til DAM, Dansk Amatør Musik, som administrerede støtten indenfor foreningens felt.

Teaterstøtte

Teaterlovens §27 lyder: ”Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.” Gennem Kulturministeriets årlige tipsaktstykke tildeles Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) et tilskud, i aktstykket for 2012-13 udgør det 3,7 mio. kr.

Tipspenge

Tipsaktstykket giver i øvrigt støtte til:
 • Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) 0,5 mio. kr.
 • Kulturhusene i Danmark (0,5 mio. kr.)
 • Kulturelle Samråd i Danmark (0,5 mio. kr.)
Ved regeringsskiftet i 2011 blev folkeoplysningen overført fra undervisningsministeriet til kulturministeriet. En del af de tipsmidler, der tidligere blev administreret af undervisningsministeriet, er rettet mod børne- og ungeområdet og bliver administreret gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Herfra tildeltes i 2012:
 • Dansk Amatør Teater Samråd (DATS) 0,8 mio. kr.
 • Landsgardeforeningen 0,9 mio. kr.
 • Musik og Ungdom 0,6 mio. kr.
 • Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere (ORA) 0,3 mio. kr.
 • SYNG 0,4 mio. kr.
 • Bifrost 0,6 mio. kr.

Folkeoplysningslovens §44

Folkeoplysningslovens §44 giver Kulturministeriet mulighed for at yde ”tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl.”.

En række af de landsdækkende foreninger modtager ganske beskeden støtte ad denne vej (samlet niveau ca. 0,1 mio. kr.).

Folkeoplysningsloven lokalt

Folkeoplysningsloven er først og fremmest vigtig for amatørkulturen, fordi det er her, man kan opnå støtte til en eller anden form for drift. Øvrige tilskudsmuligheder er primært projektstøtte.

Folkeoplysningsloven giver:
 • Aktivitetstilskud (især børn og unge under 25 år)
 • Anvisning af offentlige lokaler og tilskud til private lokaler (også rettet mod børn og unge under 25 år)
 • Såkaldt særlige tilskud, som varierer fra kommune til kommune. Der kan fx være tale om støtte til indretning af lokaler, inventar, eller vedligeholdelse
 • Tilskud til uddannelse af ledere
 • Projekttilskud fra udviklingspuljen
De krav, man skal opfylde for at opnå støtte, er:
 • formål inden for folkeoplysningslovens brede spekter
 • åben for alle
 • demokratisk opbygget, valgt bestyrelse
 • mindst 5 aktive betalende medlemmer
 • hjemmehørende i kommunen
 • almennyttig og kontinuerlig virksomhed
 • ikke kommerciel og ikke rettet mod at pleje personlige (fx økonomiske) interesser


Folkeoplysningsloven giver vide rammer for lokale fortolkninger. Derfor er det væsentligt at foreningerne har en god dialog med kommunale medarbejdere til at sikre mod misforståelser af regelværket.

Folkeoplysningslovens udviklingspulje blev tilføjet ved lovændring, hvorfor erfaringerne er begrænsede. Hensigten er at give bedre muligheder for nogle af de aktiviteter, som har svært ved at rummes indenfor den almindelige definition af folkeoplysende aktiviteter, fx i form af foreningsstruktur og kontinuerlig drift.

Samlet bruger kommunerne ca. 1,8 mia. kr. på folkeoplysning og lignende aktiviteter. Dette omfatter meget andet end amatørvirksomhed på kunstneriske felter, også idræt og voksenundervisning indgår her. Næsten halvdelen af folkeoplysningsmidlerne anvendes til lokaletilskud.

Læs også:
Skolereform med kreative muligheder
Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Tid til amatører?
Amatørernes kulturvaner
Amatører skal lære at netværke
Hvem er amatørerne?

Søndag Aften 05/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.