Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2002


Teaterlove 1962-2002


Siden 1963 er Teaterloven ændret utallige gange. Her har du Søndag Aftens korte version af dansk teaterlovshistorie for begyndere

Siden enevældens dage har der været offentlige regulativer for Det Kongelige Teater. Den første egentlige danske teaterlov blev dog først vedtaget af Folketinget i 1962 med ikrafttræden fra 1963. 1963-loven angiver rammerne for mange af de elementer, som fortsat er væsentlige i Teaterloven. Denne lov giver mulighed for tilskud til landsdelsscener, kommunale teatre, rejsende teater, opera- og ballet, teateruddannelse, skolescenen og billetkøbsordninger. 1963-loven etablerede Teaterrådet - som nu nedlægges.

Et væsentligt formål med 1963-loven var at "opretholde et rimeligt forhold mellem underholdningsteatret og det litterære teater".

1970-revisionerne

Teaterloven blev revideret i 1970. Her var hovedsigtet at øge bevillingerne, hvorfor man etablerede en række lovbundne tilskuds- og refusionsordninger. Loven gav mulighed for at støtte centrale publikumsorganisationer, der kom et særskilt kapitel om amatørteater og børne- og ungdsomsteatret fik sin egen paragraf.

I løbet af 70'erne kom en række mindre lovrevisioner. I 1973 gennemførte man den landsdækkende abonnementsordning, i 1975 blev 9 københavnske teatre samlet i Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene (senere ændret til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab). I 1973 fjernede man refusionsordningen for børneteatre - og retablerede ordningen ved lovrefusion i 1976. I 1979 øgede man statstilskudet til egnsteatre fra 25 til 50%.

Ny samlet teaterlov

I 80'erne kom enkelte små lovændringer, som blandt andet styrkede eksperimenterende virksomhed på etablerede scener og justerede Teaterrådets sammensætning og beføjelser.

Småjusteringerne skete i forventning om en større lovrefusion. I 1985 nedsatte kulturministeren en lovforberedende udvalg. Udvalget afleverede betænkning 1132 december 1997, denne betænkning danner grundlaget for den samlede Teaterlov som blev vedtaget i 1990 med ikrafttræden fra 1991. 1990-loven er fortsat udgangspunkt for den nuværende Teaterlov - dog med adskillige ændringer siden.

Små justeringer

I 1991 indsætter Folketinget en bestyrelse for Det Kongelige Teater. Efterfølgende talrige diskussioner og beslutninger om Det Kongelige Teaters bygninger er ført som politiske aftaler mellem partierne som er fastslået gennem resultatkontrakter mellem Kulturministerium og Det Kongelige Teater og indføjet i Finansloven.

I 1996 indføres det nye begreb små storbyteatre. Sammen med en ændret egnsteaterordning har 1996-loven givet grundlag for væsentlig vækst blandt disse teatre.

I 1999 ændres loven for såvidt angår Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, blandt andet skal ministeren udpege tre teatersagkyndige til DSTs styrelse. Loven forbreder DSTs overgang til Hovedstadens Udviklingsråd. Folketinget tager stilling til, hvilke teatre der indgår i DST "fra lovens ikrafttræden" og sikrer dermed Rialto Teatrets overlevelse.

Yderligere vedtager man lovændringer i 1999 og 2000, som skal sikre et smidigt samspil med de nye regionale kulturaftaler.

Hurtigarbejde løb ud i sandet

I 1999 fremstod det klart for alle, at der var behov for en gennemgribende revsion af Teaterloven. Kulturministeren besluttede derfor at nedsætte et hurtigarbejdende udvalg, som skulle fremlægge budgetneutrale forslag til ændret Teaterlov. Udvalget er frit stillet i sine forslag, man må blot ikke berøre Det Kongelige Teater og Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Det hurtigarbejdenbde udvalg skriver betænkning 1373 om Teaterstøtte i Danmark

Blandt udvalgets forslag er:
  • nyt turneteater
  • flytte penge fra Odense Teater og Aarhus Teater til Aalborg Teater
  • ændrede minimumsregler for egnsteatre og små storbyteatre
  • etablering af et musikdramatisk teater og en dansescene under Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
  • en pulje til "kunstnerisk forskning og laboratorievirksomhed", finansieres ved at hente 0,3% af alle teatres statstilskud
  • oprettelse af Teaterinformationscenter
  • liberalisering af teaterabonnementsordningen
Betænkningen modtages af mange protester. Den radikale kulturminister forsøger dog at nå frem til en ny Teaterlov. Hun bremses sog i regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet, som ikke vil acceptere ændringerne for abonnementsordningen.

Foråret 2001 udarbejder Kulturministeriet en "skriveprøve" på lovudkast. Denne skriveprøve siver ud og mødes med protester fra mange sider. Regeringen finder ikke sine egne ben og alt arbejde afsluttes ved udskrivning af valg november 2001.

VK kommer til

VK-regeringen har endnu ikke stillet forslag til ændringer i Teaterloven. Finansloven for 2002 indeholdt voldsomme nedskæringer, som ramte de forskellige dele af teaterlivet forskelligt. Værst gik det ud over Teaterrådets bevillinger (15%), men også landsdelsscener og Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab blev ramt af de generelle 3% besparelser. Egnsteatre og små storbyteatre, som er lovbundne tilskud, slap for besparelser.

Efterfølgende har Kulturministeren trukket de bebudede besparelser på abonnementsordningen. I Finanslovsforslaget for 2003 (offentliggjort august 2002) står: Teaterabonnementsordningen forventes revideret. Der fremsættes lovforslag herom i efterår 2002. Dette lovforslag figurerer ikke i regeringens lovkatalog pr. 1. oktober.

Abonnementsordningen diskuteres blandt folketingets partier, men man skal ikke forvente et forslag førend der er opnået enighed. Der vil tidligst komme et forslag foråret 2003.

Læs også:
Ønskes: teaterlov
Teaterkrise - hvor?
Danmarks dyreste skuespil
Rialto igen?
Lav teaterloven om
Hvis De har lyst en aften klokken otte
De tilfældige børneteatres hændelige død
Amatørteatrets placering i kulturpolitikken
Sats på danskheden
I arkivet:
Knock-out før teaterlov
Teatre til tælling
Publikumstal som politisk rettesnor
Teaterloven der forsvandt
Teaterlov udskydes
Teaterdebat peger bagud
Betænkelig betænkning
At justere teatre
Teatrene ud af kommunerne
Farvel til Teaterfællesskab
De uadskillelige
Enighed om teaterlov
Hastværk med teaterlov
Ny ledelse af københavnske teatre
Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 10/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.