Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Marts 2003


Socialdemokraternes nye teaterkostume


Socialdemokraternes folketingsforslag om teaterpolitik er et rodet sammensurium af nuværende lovgivning, diskussionsindlæg mod Dansk Folkeparti og uigennemtænkt centralisering af teaterlivet

I mange teatermiljøer er der stor skuffelse over, at talrige forsøg på at starte en revision af teaterloven, ikke har båret frugt (se Søndag Aften arkiv). VK-regeringen sagde på et tidspunkt, at man ville arbejdede på et forslag. Men arbejdet førte tilsyneladende ikke til noget forslag. VK-regeringen har ikke fremlagt teaterpolitiske bud.

I dette teaterpolitiske magttomrum med mange frustrerede teatermiljøer, har Socialdemokraterne søgt at fremprovokere en debat ved at stille to forslag til folketingsbeslutning, et om teaterabonnementsordningen og et om teaterpolitik generelt. Beklageligvis for den fremtidige debat, er det for mærkbart på det socialdemokratiske forslag, at man savner den embedsmands-opbakning man ellers har været vant til.

De socialdemokratiske forslag er patchwork af enkeltelementer i den offentlige teaterdebat. Der er brugt en uanet mængde politiske "plusord", men forslagsstillerne har tilsyneladende ikke gjort sig den umage at læse den gældende teaterlov.

Teaterabonnement som nu

Om teaterabonnementsordningen hedder det eksempelvis:
 • "abonnementsmidlerne fortsat komme publikum til gode i form af nedsat pris på adgang til teater". Det har sådan set altid været formålet med midlerne.
 • "administration og formidling af midlerne til abonnementsordningen skal i fremtiden varetages af amterne". Sådan er det i gældende Teaterlov.
 • "abonnementsmidlerne skal først og fremmest være reserveret de teatre, der leverer teater og kunst i teaterlovens forstand". Den nuværende teaterabonnementsordning siger det samme.
 • "det skal klargøres, hvilke instanser i amterne der skal stå for administration, formidling og koordinering af abonnementsmidlerne, og hvorledes disse instanser skal være repræsenteret" - det kan man læse i bekendtgørelsen om teaterabonnementsordningen.
 • "er skal fra centralt hold stilles krav til amterne om en sikring af billettilskud til børn og unge" - det fremgår af eksisterende bekendtgørelse.
Socialdemokraterne fremlægger således forslag om teateabonnementsordningem, der er i overensstemmelse med den nuværende lov. Hvad er så nyt?

Socialdemokraterne vil bruge flere penge til teaterabonnementer. Det er dog et Finanslovsanliggende.

Men enkelte nyheder er der tilsyneladende også:
 • "de enkelte teatre og institutioner kan udforme individuelle rabat- og tilskudsordninger inden for rammerne af de overordnede retningslinjer". Dette forslag er ikke uddybet, men man må forstå det som at hvert enkelt teater må kunne få tilskud til egne rabatordninger.
 • "sådanne særskilte rabat- og tilskudsordninger kan også udformes i et samarbejde mellem flere teatre eller institutioner" - det må man forstå som at rabatordninger kan laves i samarbejde med museer og andre kunstinstitutioner.

Privatteatre i kulden

I Socialdemokraternes bemærkninger til forslaget står: "Idet støtten fremover vil tilfalde de teatre, der i forvejen modtager driftsstøtte, vil private teatre ikke længere modtage midler til abonnementsordningen" - tilsyneladende i modsætning til ovenstående "først og fremmest være reserveret de teatre, der leverer teater og kunst i teaterlovens forstand".

Forslaget er begrundet med "i dag kan de private teatre tiltrække et stort publikum og dermed generere store overskud på enkelte forestillinger, idet de ikke er underlagt særlige krav om teaterudbud gennem statsstøtten". Forslaget om at private teatre ikke skal kunne opnå billettilskud er altså moralsk begrundet i private teatres overskudsmulighed.

Der er idag ikke regnskabskrav til private teatre. Men forhåbentlig vil lovgiverne være opmærksomme på, at det kun er en lille del af danske privatteatre som har en omsætning, der kan tænkes at give overskud. Der er et væld af ikke-etableret og eksperimenterende teatre, som formelt set er ligeså private som de større "kommercielle" teatre.

Bedre økonomi for teatrene

Under rubrikken "Der skal gennemføres konkrete initiativer med henblik på at forbedre teatrenes økonomiske situation" har socialdemokraterne fem forslag.
 • "Succeskriterierne for teatrene skal ikke alene basere sig på belægningsprocenter". Der er intet sted i nuværende teaterlovgivning taget hensyn til belægningsprocenter. Dette "konkrete initiativ" kan derfor især læses som et modindlæg mod Dansk Folkeparti, som i debatindlæg har ønsket at der i højere grad tages hensyn til belægningsprocenter.
 • "De bevillinger, der tildeles de enkelte teatre, opdeles i bevillinger til drift og administration henholdsvis kunst og udvikling". Hvis den nuværende Kulturminister fremsatte et sådant forslag i en teaterlov ville han blive mødt med en proteststorm fra alle teatermiljøer. Centralistisk, bureaukratisk og udynamisk ville være omkvædet.
 • "For i højere grad at skabe økonomisk sikkerhed for de enkelte teatre skal der opstilles retningslinjer for nye ledelses- og bestyrelsesstrukturer. Der skal opstilles klare udvælgelses- og ansvarsprocedurer for teatrenes ledelser og bestyrelser". Er problemerne på danske teatre affødt af dårlig ledelses og bestyrelsesstruktur? Langt de fleste danske teatre oplever ikke dette som et problem. Der er aktuelle diskussioner om dette i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Men det kan give indtryk af "overkill" at lade DST-problemer gå ud over alle andre danske teatre.
 • "Der skal etableres en solidaritetspulje til brug for teatre, der har lidt økonomiske tab." Igen en diskussion fra DST-teatrene, som pludselig lægges over alle andre teatre. Vi giver ikke en sådan omfattende dansk teater-solidaritetspulje stor chance for at blive virkeliggjort.
 • "For at kunne vurdere situationen for det samlede teaterlandskab og de enkelte institutioner på et pålideligt grundlag skal der i fremtiden udarbejdes og opstilles statistikker for det samlede teaterlandskab". De fleste kan nok bakke op om bedre statistisk grundlag for teaterpolitiske debatter.
Muligheden for at realisere de fem konkrete initiativer er nok begrænsede. Men, hvordan kan Socialdemokraterne overhovedet forestille sig, at disse fem elementer skulle kunne forbedre teatrenes økonomiske situation?

Læst ekstremt positivt kan man måske forestille sig, at det socialdemokratiske forslag om at der skal være jurister, økonomer og markedsføringsfolk i samtlige landets teaterbestyrelser, på sigt vil give teatrene bedre økonomisk styring. Men ændrer det væsentligt ved danske teatres økonomiske situation? Næppe.

Fra patchworkafdelingen

Blandt øvrige forslag finder man:
 • "Der skal blandt andet være mulighed for, at flere teatre tilsammen kan varetage et bredt repertoire". Sådan er gældende lov for eksempelvis DST-teatrene.
 • "Teatrets ledelse skal desuden stå til ansvar for den fysiske tilgængelighed på teatret." Sådan er det allerede i dag.
 • "Der skal skabes muligheder for samproduktioner" - nuværende lov forhindrer ikke samproduktioner. Men for Socialdemokraterne er samproduktioner åbenbart et tetaerpolitisk mål i sig selv.

Centralistisk teaterpolitik

Dette mål om samprduktioner ligger i fin forlængelse af nogle andre forslag, som giver ubehagelige mindelser:
 • "Socialdemokraterne mener, at det er nødvendigt at præcisere, hvad der er teater i teaterlovens forstand, og dermed, hvilke teatre der skal støttes." Er det en fejlskrivning, eller vil Socialdemokraterne bryde med armslængdeprincippet og bruge teaterloven til at styre "hvilke teatre"?
 • "Teatret har en samfundsmæssig og velfærdsøkonomisk betydning og funktion. Det er nødvendigt at sikre eksistensen af de teatre, der opfylder denne funktion." Det socialdemokratiske teatersyn svarer således til den rolle man pålagde teatrene i de tidligere østbloklande.
Det er velsagtens positivt, at Socialdemokraterne gør opmærksom på behovet for en samlet ny teaterlov. Det ville dog have klædt partiet, hvis man havde sat sig ind i gældende lovgivning, hvis man havde konsulteret nogle af de mange teaterlovseksperter der er i dette land og hvis man havde skrevet sit forslag igennem i en eller anden form for logisk sammenhæng. Nu har man leveret striptease for åben skærm. Som i eventyret, må man konstatere: socialdemokarterne har ikke noget på.

Forslaget giver indtryk af, at man har læst et tilfældigt debatindlæg, hvori nogen har kritiseret bestyrelseskravene i DST-teatrene - og så har Socialdemokraterne tænkt: sådan skal vi gøre for alle landets teatre. Nogen har måske sagt: samproduktioner kan hjælpe i den nuværende krise på Folketeatret, så siger Socialdemokratiet: samproduktioner er vejen frem.

At ulejlige folketinget med et beslutningsforslag der er så ugennemarbejdet og ugennemtænkt er misbrug af Folketingets arbejde. Teatrene må håbe at andre dele af oppositionen eller regeringen har mere fast teatergrund under fødderne. Værre kan det ikke blive.

Læs også:
Søges: teaterkrise
Hvem er teaterpublikum?
Udviklingscenter for ny dramatik
Teaterlove 1962-2002
Teaterkrise - hvor?
Danmarks dyreste skuespil
Rialto igen?
Lav teaterloven om
Hvis De har lyst en aften klokken otte
De tilfældige børneteatres hændelige død
Amatørteatrets placering i kulturpolitikken
Sats på danskheden
I arkivet:
Knock-out før teaterlov
Teatre til tælling
Publikumstal som politisk rettesnor
Teaterloven der forsvandt
Teaterlov udskydes
Teaterdebat peger bagud
Betænkelig betænkning
At justere teatre
Teatrene ud af kommunerne
Farvel til Teaterfællesskab
De uadskillelige
Enighed om teaterlov
Hastværk med teaterlov
Ny ledelse af københavnske teatre
Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 03/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.